مقاله چارچوب ارزیابی آمادگی پیاده سازی ERP سازمان های ایرانی

مقاله چارچوب ارزیابی آمادگی پیاده سازی ERP سازمان های ایرانی

amadegi-erp
amadegi-erp

مقاله چارچوب ارزیابی آمادگی پیاده سازی ERP سازمان های ایرانی  رایگان می باشد. اما صرفا جهت آماده سازی مبلغ ناچیزی دریافت می شود.

نویسنده: سید محمد بنی جمالی وهمکاران